Disclaimer

NL

 

AUTEURSRECHTEN ( Copyright) ©

Village-World.com en Minidorp.nl zijn Non-commerciële sites, onafhankelijk van elk merk of bedrijf. Het enige doel is het delen van informatie over Kerst en minidorpen.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Village-World.com, Minidorp.nl en de MinidorpClub© incl. het logo van Village-World, Minidorp en de MinidorpClub©, berusten uitsluitend bij Village-World. Village-World behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Meent u te beschikken over het intellectuele eigendomsrecht (IE) van enig gebruikt materiaal op deze non-commercieel informatieve site? Dan bieden wij, indien wij geen toestemming hebben, op voorhand onze excuses aan. Waar mogelijk en indien te achterhalen bij wie het IE rust zullen wij toestemming vragen / gevraagd hebben. Op uw verzoek zullen wij bij een eerste sommatie dergelijk materiaal, na bewijs overleg, dan ook direct verwijderen. Als vereniging zonder commerciële doelstelling wijzen wij schadeclaims e.d. vóór een eerste verzoek dan ook van de hand.

Village-World.com, Minidorp.nl en de MinidorpClub© hieronder te noemen als Village-World;

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Village-World. De inhoud van deze website mag alleen worden Police Call Boxgebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Village-World is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te kopiëren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Village-World).

Alle getoonde beeldmerken van leveranciers/producenten op deze site zijn onder de auteursrechten van hun rechtmatige eigenaars en zijn met toestemming geplaatst.

Village-World heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Village-World, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. Village-World heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Village-World niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Village-World aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Village-World. Village-World kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Village-World kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Village-World garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Village-World behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Village-World is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

BIJDRAGE GASTGEBRUIKERS EN MINIDORPCLUB LEDEN.

Op sommige onderdelen van de Village-World Website is het mogelijk om zelf een vrijwillige bijdrage (waaronder bijvoorbeeld de deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, reacties, geluidsmaterialen, ideeën en concepten etc.) te leveren aan de Village-World. Ten aanzien van deze bijdragen gelden echter wel een aantal regels:

de gebruiker zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. De gebruiker zal geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen;

de gebruiker garandeert door deelname over alle (intellectuele eigendoms-) rechten – waaronder begrepen auteursrechten en merkrechten – op de aangeboden bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart Village-World voor mogelijke aanspraken van derden terzake;

 

 

Short…

Minidorp.nl© or Village-world.com is a non commercial site, independent of every brand or any company. Its only goal is to share information about villaging and collecting lighted houses. we try to be as reliable as we can with our information and are not responsible for mistakes. We’ve got permission for pictures and information, where possible, from the owners or makers of this material. So copy and sharing parts and pictures of this site is prohibited without permission of the webmaster. All named brands on this site are under the rights of their owners..